Algemene ledenvergadering op 29 oktober

BestuursmededelingenOp maandag 29 oktober wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierachter de agenda De vergadering is in ons clubgebouw aan de Koersendijk in Nijverdal. Aanvang 20.00 uur. De financiele stukken en de verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van vorig jaar en dit voorjaar liggen vanaf een uur voor de vergadering ter inzage in ons clubgebouw.

Te lezen:
- Jaarverslag 2017-2018

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 oktober 2017
4. Notulen extra Algemene Ledenvergadering 25 juni 2018
5. Financieel verslag besteding 50.000 euro voor aanleg kunstgras hoofdveld
6. Jaarverslag secretaris 2017-2018
7. Financieel verslag
8. Verslag kascontrolecommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Begroting seizoen 2018-2019
11. Vaststellen begroting seizoen 2018-2019
12. Vaststellen gewijzigd Huishoudelijk reglement
13. Benoeming Johan Kok tot ere-lid
14. Rondvraag

Toelichting op de agenda

Ad 3, 4 en 6
De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag 2017-2018 zijn vanaf 7 dagen voor aanvang van de vergadering op te vragen bij de secretaris.

Ad 5
De financiële jaarverslagen van het clubgebouw en de vereniging liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in het clubgebouw.

Ad 9
Aftredend en niet herkiesbaar
- Bart Vrerink (penningmeester)
Aftredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar:
- Jan-Pieter van Vree
- Helmut van Rhee
Te benoemen
- Romy van den Heuvel
- Melanie Tibbe
- Gerrit Claessen (te benoemen als secretaris)
- Ewald Wennemers (te benomen als interim-penningmeester)

Tegenkandidaten kunnen ingevolge artikel 9 lid 2 van de statuten bij het bestuur worden ingediend.

Ad 10
De begroting wordt tijdens de vergadering nader toegelicht en vervolgens ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.

Ad 12
Het Huishoudelijk Reglement van de club is aangepast. Belangrijkste aanpassing is een serie bepalingen over hoe De Zweef omgaat met de nieuwe privacywet AVG. Onder meer wat betreft het vrijwilliger-zijn versus privacy. Door vaststelling van het nieuwe reglement wordt het privacyreglement officieel van kracht, waarin bv. ook regels zijn opgenomen over het publiceren van foto’s en filmpjes.