Cookie beleid rksv De Zweef

De website van rksv De Zweef is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy

Privacy

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Rksv De Zweef (gevestigd aan de Koersendijk 25 in Nijverdal) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die je van ons op of via de website www.dezweef.nl (de website) verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van De Zweef? Neem dan contact met ons op via [email protected]

1. Algemeen

1.1 Rksv De Zweef neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.dezweef.nl, via social media (Facebook, Twitter e.d.) en clubuitgave GOAL!MAGAZINE (het magazine) verstrekte informatie. Echter kan Rksv De Zweef niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website, social media en cluborgaan is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2 Het gebruik van de website www.dezweef.nl, social media en het cluborgaan is op eigen risico en voor eigen rekening. Rksv De Zweef is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website en social media, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van De Zweef.

1.3 Iedere aansprakelijkheid van Rksv De Zweef is beperkt tot het in totaal door Rksv De Zweef aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien Rksv De Zweef niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4 Rksv De Zweef is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5 Rksv De Zweef is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6 Rksv De Zweef is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7 Rksv De Zweef is niet aansprakelijk voor het gebruik van de privacygegevens uit Sportlink door de landelijke voetbalbond KNVB en/of Sportlink.

1.7.1. Elk lid van de KNVB zelf zijn eigen zichtbaarheidsniveau kan aanpassen via de Voetbal.nl app of website. Dit zichtbaarheidsniveau is dan direct -binnen alle producten van Sportlink- van toepassing.

1.8 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal Rksv De Zweef deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2. Links naar en van andere websites

2.1 De website biedt links naar externe websites en aanbieders. Rksv De Zweef is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Rksv De Zweef.

2.2 De Zweef maakt wat betreft de website gebruik van Google Analytics. Hierover het volgende:

 • Google Analytics gebruikt cookies
 • Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • We hebben “gegevens delen” uitgezet
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van de website www.dezweef.nl en alle informatie binnen deze website berusten bij Rksv De Zweef of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Rksv De Zweef. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van Rksv De Zweef.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.

4.3 Rksv De Zweef behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

5. Privacy Statement

Rksv De Zweef hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rksv De Zweef houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Rksv De Zweef zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Rksv De Zweef, Koersendijk 25, 7443PP Nijverdal, [email protected]

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Rksv De Zweef verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de (voetbal)activiteiten van Rksv De Zweef.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens: - Namen, -Roepnaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Woonadres, - E-mailadres; - Geslacht; - Geboortedatum, - Geboorteplaats, -nummer ID-kaart, paspoort of rijbewijs, - Banknummer, - Telefoonnummers (vast en mobiel), -welke school men bezoekt (jeugd). Vrijwillig kunnen opleiding en werk worden vermeld.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, stellen wij niet aan derden ter beschikking Uitzondering is de landelijke voetbalbond KNVB, die inzage heeft middels Sportlink, waar alle leden van deze bond verplicht staan ingeschreven.

Persoonsgegevens aan derden verstrekken wij verder uitsluitend als dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien en nadat jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rksv De Zweef bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van het lidmaatschap worden de meeste persoonsgegevens verwijderd na betaling van de laatste contributie. Wat wij bewaren zijn naam, adres, woonplaats, datum aanmelding en datum afmelding. Deze gegevens zijn van belang als bv het lidmaatschap opnieuw wordt aangegaan. De jaren dat men lid is geweest tellen mee waar het gaat om jubilea e.d. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uitgezonderd het ledenbestand dat verwerkt is in Sportlink. Voor de verwerking, bewaring, in gebruik geving e.d. vanaf deze organisatie is de verantwoordelijkheid van de landelijke voetbalbond, KNVB.

Verder hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Rksv De Zweef van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zie ook huishoudelijk reglement.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bij Rksv De Zweef worden in principe geen persoonsgegevens van de leden ergens anders bewaard dan in Sportlink. Zijn er onverhoopt persoonsgegevens (tijdelijk) aanwezig op privéapparatuur, gelden de volgende regels:

 • de gebruiker moet antivirussoftware installeren en deze regelmatig updaten;
 • de gebruiker moet deugdelijke toegangscodes instellen;
 • de gebruiker vermijdt opslag op lokale harde schijven indien gebruik kan worden gemaakt van web-omgevingen (bijv. Google Apps, Office 365, online verenigingsadministratie etc.);
 • de gebruiker zorg dat te allen tijde een deugdelijke back-up beschikbaar blijft van de gegevens die op de privéapparatuur worden verwerkt.

 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Hierbij teken we aan dat de door ons gevraagde gegevens noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten van de KNVB en Rksv De Zweef.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Foto’s en filmpjes

Met regelmaat publiceert De Zweef foto’s van (voetbal)activiteiten in het magazine, de website en social media (Facebook). Ook worden filmpjes gemaakt van wedstrijden en andere activiteiten van de club die verschijnen op social media. Jaarlijks verschijnen teamfoto’s op de website. Deze foto’s worden deels ook gebruikt in het programmaboekje bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. In dit laatste geval staan in het onderschrift de namen van de spelers.

Wie bezwaar heeft op een teamfoto te staan of een kind op de teamfoto te hebben staan, kan dat kenbaar maken door zelf of het kind niet te laten deelnemen aan de fotosessie. Tegen publicatie van foto’s en filmpjes van (voetbal)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd.

Appgroepen e.d.

Verschillende teams binnen Rksv De Zweef maken een Appgroep aan om onderling gemakkelijk te kunnen communiceren. De noodzakelijke gegevens worden niet door de vereniging vertrekt, doch door leden, ouders/verzorgers. Deze Appgroepen vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van Rksv De Zweef; ook inhoudelijk draagt de organisatie geen enkele verantwoording.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met contact op te nemen met het bestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!