Cookie beleid rksv De Zweef

De website van rksv De Zweef is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

In de statuten staat in hoofdlijnen het bestaansrecht van de vereniging. Daarnaast heeft een vereniging ook een huishoudelijk reglement nodig om te kunnen werken. Daarin staan allerlei praktische zaken, zoals het feit dat we ere-leden hebben of de gang van zaken tijdens de algemene ledenvergadering.

Artikel 1 - Clubkleuren
De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit: blauw shirt, witte broek, blauwe kousen.

Artikel 2 - Leden
Leden zijn zij die ook lid zijn van de KNVB. De leden worden in verschillende groepen ingedeeld.

* Indeling naar leeftijd:

Deze indeling is als volgt:

- Pupillen (categorieën: Mini’s, JO7, JO8, JO9, J1O, JO11, JO12, JO13 en JO14);
- Junioren (categorieën: JO15, JO16, JO17, JO18, JO19);
- Senioren

* Indeling naar soorten voetbal

Deze indeling is als volgt:

 • Veldvoetbal;
 • Zaalvoetbal;
 • Gehandicaptenvoetbal;
 • Combinaties hiervan.


Artikel 3 - Bijzondere leden

 1. De Zweef kent een aantal categorieën bijzondere leden:
  • leden van verdienste;
  • erevoorzitters;
  • ereleden
  • gulden Zweef
 2. Het toekennen van een eretitel geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering.
 3. Stemgerechtigden kunnen tijdens de algemene vergadering een lid voor een eretitel voordragen. Daartoe dient men minimaal één week voor de vergadering bij het bestuur een voorstel in te dienen, ondertekend door tenminste tien andere stemgerechtigden.

Artikel 3a - Leden van verdienste

 1. De Zweef kent de eretitel “lid van verdienste”.
 2. De titel kan ook aan niet leden worden toegekend.
 3. Voor de titel “lid van verdienste” komen in aanmerkingen, zij die minimaal tien jaar zich in dienst hebben gesteld van de vereniging in leidinggevende of kaderfunctie.
 4. Vervallen (betrof een speld bij lid van verdienste).
 5. Vervallen (betrof erespeld in brons en zilver).

Artikel 3b - Erevoorzitter

 1. De Zweef kent de eretitel “ere-voorzitter”.
 2. Deze titel kan uitsluitend worden toegekend aan leden.
 3. Voor de titel “erevoorzitter” komen in aanmerkingen zij die minimaal 10 jaar actief zijn binnen de vereniging als voorzitter.
 4. Ere-voorzitters zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 5. Bij de eretitel behoort een speld uitgevoerd in goud.

Artikel 3c - Ereleden

 1. De Zweef kent de eretitel "ereleden".
 2. Deze titel kan uitsluitend worden toegekend aan leden.
 3. Voor de titel “ere-lid” komen in aanmerkingen zij die minimaal 15 jaar actief zijn binnen de vereniging in een leidinggevenden of kaderfunctie.
 4. Voor de titel “ere-lid” komen ook in aanmerking zij die 75 jaar lid van de vereniging zijn.
 5. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 6. Bij de eretitel behoort een speld uitgevoerd in goud.

Artikel 3d - Gulden Zweef

 1. De Zweef kent de ere-titel 'Gulden Zweef'.
 2. Deze titel kan uitsluitend worden toegekend aan leden.
 3. Deze onderscheiding wordt zeer incidenteel uitgereikt aan personen die zich binnen de vereniging onder meer op leidinggevend niveau bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het is een titel net iets meer dan ere-voorzitter.
 4. Wie is onderscheiden als "Gulden Zweef" is vrijgesteld van het betalen van contributie.
 5. Bij de eretitel behoort een speld in goud.

Artikel 3e - Register
De secretaris houdt een register bij waarin de namen worden opgetekend van hen een of meer van de titels dragen als bedoeld in artikel 3. Dit register kan te allen tijde door leden en donateurs worden ingezien. 

Artikel 3f - Uitzonderingen
Het algemeen bestuur kan in incidentele gevallen van bovenstaande regeling afwijken na een unaniem bestuursbesluit hierover. Tevens dient de algemene leden vergadering dit dan goed te keuren door middel van een zogenaamde 2/3 formule.

Artikel 4 - Donateurs

 1. Naast leden kent de vereniging donateurs. Dat zijn zij die de vereniging financieel ondersteunen door middel van een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse bijdrage.
 2. Conform de statuten hebben donateurs stemrecht in de algemene ledenvergadering.
 3. Donateurs hebben overigens in de algemene vergadering dezelfde rechten en plichten als stemgerechtigden.
 4. Als een persoon achtereenvolgens donateur/lid dan wel lid/donateur is, dan worden de jaren bij elkaar opgeteld waar het gaat om de bepaling van een jubileum (zie artikel 26).

Artikel 5 - Contributie

 1. De contributiebijdrage wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdrage wordt bepaald per categorie zoals weergegeven in artikel 3 en 4.
 2. Leden met een titel conform artikel 3 van erevoorzitter en erelid zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 6 - Samenstelling en taken van het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, waarvan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur vormen.
 2. Taakverdeling bestuur:

            Voorzitter:

   • leidt en coördineert de werkzaamheden van het bestuur;
   • leidt de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering;
   • treedt naar buiten en binnen op als de officiële woordvoerder van de vereniging.


           Vice-voorzitter:

   • vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.


          Secretaris:

   • is belast met en verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie van de vereniging;
   • draagt zorg voor het notuleren van bestuursvergaderingen en de algemene vergadering;
   • draagt zorg voor en is belast met het beheer van het verenigingsarchief;
   • is belast met en verantwoordelijk voor de samenstelling van het jaarverslag van de vereniging;
   • is belast met de administratieve organisatie van bestuursaangelegenheden.


        Penningmeester:

   • is belast met en verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van de gelden van de vereniging;
   • stelt jaarlijks de begroting samen;
   • draagt zorg voor het opstellen van het financieel jaarverslag waaronder balans alsmede een baten-en lastenverantwoording;
   • doet voorstellen tot contributiewijziging;
   • coördineert de diverse geldstromen binnen de vereniging.

Het bestuur wordt verder aangevuld met een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie en met vertegenwoordigers uit nader door het bestuur te bepalen commissies. Daarnaast kunnen bestuursleden worden benoemd in algemene dienst.

Leden van het bestuur als hierboven aangeven kunnen ook functies in het dagelijks bestuur vervullen.

Artikel 7 - Commissies en bijzondere functies

De vereniging kent commissies en bijzondere functies.

 1. Commissies en bijzondere functies worden ingesteld en benoemd door het bestuur. Hun taakuitvoering valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 2. De vereniging kent de volgende commissies:
  1. Seniorencommissie, belast met voetbaltechnische en organisatorische zaken aangaande de senioren
  2. Jeugdcommissie, belast met voetbaltechnische en organisatorische zaken aangaande de jeugd
  3. Technische commissie belast met de zorg voor het voetbaltechnisch kader (trainers, coachen) en begeleiding Bij jeugd en senioren.
  4. Materiaalcommissie, belast met de zorg voor en het beheer van de materialen van de vereniging
  5. Clubgebouwcommissie bestaande uit minimaal drie leden en verantwoordelijk voor de kantine- en bardiensten alsmede de aanstelling van de barbezetting. De clubgebouwbeheerder wordt benoemd door het bestuur.
  6. Sponsorcommissie, belast met de coördinatie van alle sponsorzaken om een zo groot mogelijke sponsoropbrengst te genereren. Belangrijke taken: Werven van nieuwe sponsors, organisatie van bindingsactiviteit binnen de sponsorgroep en Jaarlijks opstellen van sponsorplan inclusief begroting
  7. Accommodatiecommissie, belast met de instandhouding accommodatie. Belangrijkste taken: Zorg voor regulier onderhoud, planning van klein en groot onderhoud met kostenraming).
  8. Activiteitencommissie, belast met uitbreiding van het aantal activiteiten en coördinatie huidige activiteiten. Belangrijkste taken: Ontwikkelen en organiseren van nieuwe activiteiten en acties.
  9. Public Relations (PR) commissie, belast met de eenduidige en gestructureerde informatie naar in- en externe doelgroepen, bewaking eenvormigheid in sponsoruitingen en ontwikkeling, beheer en evaluatie gebruik van ITC-systemen en apparatuur.

        3. De vereniging kent de volgende bijzondere functies:

  1. Vrijwilligerscoördinator, belast met de afstemming vraag en aanbod vrijwilligers. Bijzondere taken: beleidsontwikkeling, registratie, bijhouden vacaturebank.
  2. Vertrouwensperso(o)n(en), belast met het vroegtijdig opsporen en onderkennen van ongewenst gedrag c.q. ongewenste intimiteiten. Deze perso(o)n(en) staat/staan onafhankelijk van de organisatie en werkt volgens een reglement.

        4. Het bestuur kan besluiten ook andere commissies in te stellen en de leden daarvan te benoemen. 

Artikel 8 - Cluborganen

 1. De vereniging kent cluborganen, die met regelmaat onder de leden en donateurs worden verspreid dan wel mededelingen onder leden en donateurs verspreiden.
 2. De cluborganen zijn officiële mededelingenorganen voor de leden waarin bestuursmededelingen en -besluiten worden vermeld.
 3. Ten aanzien van de organen van de vereniging geldt het recht van vrije meningsuiting.
 4. Ten aanzien van het recht van vrije meningsuiting wordt waar nodig hoor en wederhoor toegepast.
 5. De organen beschikken (elk) over een redactie die op basis van lid 3 geen verantwoording schuldig is aan het bestuur.
 6. De redactie(s) waakt/waken ervoor dat in de organen geen onwelvoeglijke taal wordt gebezigd en/of de goede naam van de vereniging geweld wordt aangegaan.
 7. Mededelingen van het bestuur kunnen door de redactie(s) van de organen niet geweigerd en niet gewijzigd worden.
 8. Meningsverschillen, problemen e.d. als gevolg van (voorgenomen) publicaties in de organen worden direct ter kennis van het bestuur gebracht, dat in voorkomende gevallen beslist.

Artikel 9 - vervallen
Paragraaf 1: De Algemene Vergadering 

Artikel 10 - Statuten
Met betrekking tot toelating, besluitvorming, stemrecht en stemmingen wordt verwezen naar de statuten.

Artikel 11 - Uitnodiging

 1. De uitnodiging voor een algemene vergadering wordt minimaal veertien dagen voor die vergadering aan de stemgerechtigden meegedeeld.
 2. De uitnodiging kan geplaatst worden in een van de cluborganen.
 3. De uitnodiging vermeldt de onderwerpen die tijdens de vergadering worden behandeld. 


Artikel 12 - Agenda

 1. De algemene vergadering kan besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen.
 2. De algemene vergadering kan besluiten op voorstel van een lid van de vergadering of de voorzitter, onderwerpen die niet in de uitnodiging zijn vermeld, aan de agenda toe te voegen of geagendeerde zaken af te voeren.
 3. De voorzitter kan na het verzenden van de uitnodiging zo nodig een aanvullende agenda doen uitgaan. De daarop vermelde voorstellen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maal 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de stemgerechtigden gezonden.


Artikel 13 - Notulen

 1. De schriftelijke ontwerp-notulen van de voorgaande vergadering worden, zo mogelijk, aan de stemgerechtigden gelijktijdig met de overige voorstellen beschikbaar gesteld dan wel ter inzage gelegd.
 2. Bij het begin van de vergadering worden, zoveel mogelijk, de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.
 3. Stemgerechtigden hebben het recht een voorstel tot verandering aan de vergadering te doen, indien de notulen onjuistheden bevatten of niet duidelijk weergeven hetgeen gezegd of besloten is.
 4. De notulen moeten inhouden:
 5. de namen van de voorzitter, de secretaris en overige bestuursleden;
 6. Indien er gestemd is: 
  -aantal leden en donateurs jonger dan 18 jaar;
  -aantal leden en donateurs ouder dan 18 jaar;
 7. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
 8. per onderwerp het besluit van de vergadering;
 9. een overzicht van het verloop van elke stemming;
 10. de (samenvattende) tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, moties en amendementen;
 11. De notulen worden opgesteld onder de zorg van de secretaris.
 12. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 14 - Spreektermijnen

 1. De beraadslaging over een voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de vergadering anders beslist.
 2. Elke spreektermijn is afgesloten nadat het door of namens het bestuur is geantwoord.
 3. Een stemgerechtigde mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.
 4. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op:
  • het lid van het bestuur, dat in het bijzonder is belast met het in behandeling zijnde onderwerp;
  • de rapporteur van een commissie;
  • de stemgerechtigde die een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel.
 5. Bij de bepaling hoeveel malen een stemgerechtigde over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een persoonlijk feit of over een voorstel van orde. 

Artikel 15 - Spreektijd
De vergadering kan op voorstel van de voorzitter regelen stellen omtrent de spreektijd der leden.

Artikel 16 - Handhaving orde; schorsing

 1. Een spreker mag in zijn rede niet worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren. Interrupties zijn toegestaan, tenzij de voorzitter beslist, dat een spreker zijn betoog zonder verdere interrupties zal afronden.
 2. Indien een stemgerechtigde zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het onderwerp in behandeling, een spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de desbetreffende persoon hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.
 3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

Artikel 17 - Beraadslaging

 1. De algemene vergadering kan op voorstel van de voorzitter of een stemgerechtigde de algemene vergadering besluiten voorstellen over één of meer onderdelen van een voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
 2. Op verzoek van een stemgerechtigde of op voorstel van de voorzitter kan de algemene vergadering besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde de stemgerechtigden of het bestuur de gelegenheid te geven tot onderling nader beraadslaging. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 18 - Deelname aan de beraadslaging door anderen dan de voorzitter, bestuursleden, leden of donateurs

 1. De algemene vergadering kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van de algemene vergadering, de voorzitter of bestuursleden deelnemen aan de beraadslaging.
 2. Een besluit daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der stemgerechtigden genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.
 3. Op degene die op grond van dit artikel is toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing.

Artikel 19 - Stemverklaring
Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de algemene vergadering tot stemming overgaat, heeft iedere stemgerechtigde het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren.

Artikel 20 - Amendementen

 1. Iedere stemgerechtigde, die in de vergadering aanwezig is, is bevoegd tijdens de beraadslagingen wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit (amendement). Ook kan hij voorstellen, het voorgestelde besluit in een of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden.
 2. Iedere stemgerechtigde, die in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een stemgerechtigde is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).
 3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.
 4. Een (sub)amendement dient zodanig te zijn geformuleerd dat de tekst ervan geschikt is om in het ontwerp-besluit te worden verwerkt.
 5. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is te allen tijde mogelijk voordat de besluitvorming door de vergadering heeft plaatsgevonden.

Artikel 21 - Moties

 1. Iedere stemgerechtigde kan ter vergadering een motie indienen.
 2. Een motie moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 
 3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp vindt tegelijk met de beraadslaging daarover plaats.
 4. Indiening van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp wordt aangekondigd bij het agendapunt “mededelingen”.
 5. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

Artikel 22 - Voorstellen van orde

 1. De voorzitter en iedere stemgerechtigde kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.
 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.
 3. Over een voorstel van orde beslist de algemene vergadering terstond.

Artikel 23 - Initiatiefvoorstellen

 1. Iedere stemgerechtigde heeft het recht voorstellen aan de algemene vergadering te doen, die buiten de agenda vallen.
 2. Zulk een voorstel moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.
 3. De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstkomende vergadering, tenzij de oproeping hiervoor reeds is verzonden.
 4. De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda behandelde voorstellen zijn behandeld, tenzij de algemene vergadering oordeelt dat het voorstel eerst dient te worden behandeld in een commissie of voor advies naar het bestuur dient te worden gezonden. In het laatste geval bepaalt de algemene vergadering in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 24 - Interpellatie

 1. Indien een lid van oordeel is dat het bestuur over een onderwerp, dat niet op de agenda voorkomt, aan de algemene vergadering inlichtingen dient te verstrekken omtrent het door hem gevoerde bestuur, vraagt deze bij de voorzitter een interpellatie aan.
 2. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste tweemaal vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.
 3. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige stemgerechtigden. Bij de behandeling van de ingekomen stukken van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De algemene vergadering bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.
 4. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige stemgerechtigden niet meer dan eenmaal, tenzij de algemene vergadering hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 25 - Schriftelijke vragen

 1. Iedere stemgerechtigde kan aan het bestuur schriftelijk vragen stellen.
 2. De vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.
 3. De vragen worden bij de voorzitter van de algemene vergadering ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige stemgerechtigden van de algemene vergadering worden gebracht.
 4. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende algemene vergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, krijgt de vragensteller daarvan gemotiveerd bericht, waarbij aangegeven wordt de termijn, waarbinnen beantwoording plaats zal vinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
 5. De antwoorden worden door de voorzitter aan de leden van de algemene vergadering medegedeeld.

De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende algemene vergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde algemene vergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de voorzitter c.q. het bestuur gegeven antwoord.

Artikel 26 - Privacyreglement
Alle leden hebben recht op hun privacy. In dat licht voldoet De Zweef aan de bepalingen van de Europese AVG. Er is een op de club toegespitst privacyreglement dat is geplaatst op de website van de vereniging.

Artikel 27 - Vrijwilligers en privacy
De Zweef heeft een groot aantal vrijwilligers aan het werk om de club in stand te houden. Vrijwilligers is conform de Europese regels geheimhouding opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van deze vereniging alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens haar leden en sponsoren. Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat als gevolg van zijn/haar activiteiten bij De Zweef bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Het is de vrijwilliger dan ook verboden zowel gedurende zijn/haar activiteiten bij De Zweef als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van De Zweef en gelieerde organisaties.
De vrijwilliger is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen kan leiden tot betaling aan de De Zweef van een volledige schadevergoeding te dezer zake.
Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden, werknemers en gegevens van andere relaties van De Zweef waarvan werknemer uit hoofde van zijn functie/activiteiten kennis heeft genomen of toegang toe heeft.
De vrijwilliger zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van De Zweef bij het einde van de betrekking door de vrijwilliger/overig bij De Zweef worden ingeleverd.

Artikel 28 - Jubilea

 1. Personen die een aantal hieronder omschreven jaren lid zijn van de vereniging krijgen een speld.
 2. De verdeling is als volgt:
  - 12,5 jaar lidmatschap (alleen voor vrouwelijke leden)
  - 25 jaar lidmaatschap
  - 40 jaar lidmaatschap
  - 50 jaar lidmaatschap
  - 60 jaar lidmaatschap
 3. Wie 75 jaar lid is kan door het bestuur worden voorgedragen voor het erelidmaatschap.
 4. De periodes kunnen onderbroken zijn.
 5. De uitreiking geschiedt tijdens de eerstkomende nieuwjaarsreceptie. Partner wordt mede uitgenodigd.
 6. De speld die wordt toegekend bestaat uit een ontwerp van een voetballer in actie met in de bal vermeld het aantal jaren van lidmaatschap.

Artikel 29 - Lief- en leedregeling

 1. De Zweef kent een lief- en leedregeling.
 2. De lief- en leedregeling betreft de zorg van de vereniging voor leden in geval van zaken als geboorte, huwelijk, jubileum, ziekte e.d.
 3. De lief- en leedregeling wordt uitgewerkt door het bestuur
 4. In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van de regels in de uitwerking.  

Artikel 30 - Wijzigingen van het huishoudelijk reglement
Wijziging van dit reglement geschiedt door de algemene vergadering. Deze wijziging dient dan als afzonderlijk punt op de agenda van deze vergadering te worden opgevoerd. Tot aanneming van een wijzigingsvoorstel wordt een meerderheid vereist van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 31 - Overige bepalingen  
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 32 - Slotbepaling Bij de vaststelling van dit reglement door de algemene vergadering vervalt het reglement van 29 oktober 2007. Dit reglement treedt na vaststelling met onmiddellijke ingang in werking.

Goedgekeurd door de ledenvergadering d.d. 19 november 2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!